TÜZÜK

UYGULAMALI MÜZİK TERAPİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- Bu tüzüğün amacı Uygulamalı Müzik Terapileri Derneği’nin kuruluş ve çalışma amaçlarını belirlemek ve dernek faaliyetlerini düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2-
Bu tüzük Uygulamalı Müzik Terapileri Derneği çatısı altında yürütülen faaliyetler ile Dernek işleyiş esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3- Bu tüzük Dernekler Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- Bu tüzükte geçen,
a) Dernek: Uygulamalı Müzik Terapileri Derneği’ni,
b) Yönetim Kurulu: Uygulamalı Müzik Terapileri Derneği Yönetim Kurulu’nu,
c) Genel Kurul: Uygulamalı Müzik Terapileri Derneği Genel Kurulu’nu,
ç) Başkan: Uygulamalı Müzik Terapileri Derneği Başkanı’nı,
d) Üye: Uygulamalı Müzik Terapileri Derneği üyelerini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Derneğin Adı ve Merkezi, Kuruluş Amacı, Çalışma Konuları ve Faaliyet Alanı

Derneğin Adı ve Merkezi
MADDE 5
a) Edirne’de 15/02/2016 tarihinde kurulan derneğin adı “Uygulamalı Müzik Terapileri Derneği” dir. Dernek adının kısaltılmış şekli “UMTED” dir. Derneğin İngilizce adı “Society for Applied Music Therapies” olarak kullanılacaktır.
b) Derneğin merkezi Edirne’dir ve şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Kuruluş Amacı
MADDE 6- Müzik terapi alanında faaliyet gösteren ulusal, mesleki ve bilimsel bir dernek olan Uygulamalı Müzik Terapileri Derneği’nin amacı, müzik terapi alanında eğitim ve araştırma etkinlikleri gerçekleştirmek, eğitim, araştırma ve uygulama standartları oluşturarak ulusal düzeyde müzik terapi disiplinini geliştirmeye katkıda bulunmak, müzik terapi alanını ilgilendiren toplumsal hizmetler, insan gücü eğitimi, idari ve hukuksal düzenlemelerin çağdaş düzeye getirilmesi ve geliştirilmesi, müzik terapistlerin mesleki temsili, eğitimi, özlük hakları, şeref ve haysiyetinin korunması ve geliştirilmesidir. Dernek bu amaçla üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirir, üyelerinin haklarını korur ve tüm etkinliklerinde en yüksek etik standartları dikkate alır.

Çalışma Konuları
MADDE 7
a) Ülke çapında sürekli mesleksel gelişim kapsamında konferanslar, ulusal ve uluslararası kongreler, bölgesel ve genel sempozyumlar, paneller ve kurslar düzenlemek,
b) Mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası müzik terapi eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi ve standardize edilmesi için çalışmalar yapmak, bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde her türlü girişimde bulunmak,
c) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları elektronik ortamda veya basılı temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
d) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
e) Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
f) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
g) Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
ğ) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
h) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
ı) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
i) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
j) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
k) Üyelerinin bilimsel ve mesleki gelişimi için sürekli eğitim faaliyetlerinde bulunmak, üyelerinin sürekli gelişimini değerlendirmek,
l) Çalışma grupları, komiteler oluşturmak ve bunların çalışmalarının sürekliliğini sağlamak,
m) Bilimsel çalışma ve araştırmaları teşvik etmek, yarışmalar açmak ve ödüller vermek,
n) Üyelerinin faaliyetlerini koordine etmek, onları temsil etmek, haklarını korumak, aralarında işbirliği kurulması ve geliştirilmesine çalışmak,
o) Yasal çerçevede yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
ö) Arşiv ve tarihçesini oluşturmak amacıyla gerekli belgeleri toplamak, düzenlemek ve saklamak,
p) Müzik terapistlerin çalışabileceği hizmet alanlarını ve bu çalışmaların standartlarını belirlemek, bu alanların yaşama geçirilmesi için gerekli yasal ve idari girişimlerde bulunmak,
r) Amaçları doğrultusunda her türlü idari ve hukuksal girişimde bulunmak.

Faaliyet Alanı
MADDE 8- Dernek, müzik terapi alanında yurt içinde ve yurt dışında eğitim ve bilimsel faaliyetler gösterir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Üyeliğe Başvuru Hakkı ve Üyeliğe Kabul
MADDE 9- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden her gerçek ve tüzel kişi Derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Dernekler Yasası’nda belirtilen şartlara uyan adaylar, üyelik formunu doldurup (ıslak imzalı), Yasa’nın gerekli gördüğü belgeleri ekleyerek Yönetim Kurulu’na başvurur. Adayların üyelikleri, Yönetim Kurulu’nun 30 gün içinde yapacağı toplantıda görüşülüp, gizli oy ve çoğunluk prensibi ile değerlendirilir. Derneğe üye olma başvurusu hakkında verilen karar, başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Üyeliği onaylanan adayın üyelik hakları, Yönetim Kurulu kararı tarihi ile başlar.

Asıl Üyeler
MADDE 10- Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğe kabul edilen tüm üyeler Asıl Üye olarak kabul edilir. Asıl Üyeler, Genel Kurul’da oy hakkına sahiptirler ve çalışma grupları ve bilimsel kurullara seçilebilirler.

Onursal Üyeler
MADDE 11- Çalışmalarıyla Müzik Terapi alanında büyük başarılar sağlamış ve bu bilim dalının gelişmesine katkıda bulunmuş yurt dışında bulunan Türk veya yabancı kişiler ile derneğe maddi, manevi ve bilimsel destek sağlayan kişi ve kurumlara, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından oy çokluğu ile verilen unvandır. Onursal üyeler Genel Kurul’a katılabilirler ancak oy kullanamazlar.

Üyelikten Çıkma
MADDE 12- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Tekrar üyeliğe başvuru durumunda, üyelikten çıkış öncesi birikmiş borçların ödenmesi zorunludur.

Üyelikten Çıkarılma
MADDE 13- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller şunlardır,
a) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
b) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
c) Genel Kurul tarafından belirlenen yıllık üyelik aidatını 3 yıl arka arkaya ödememek,
ç) Dernek organlarınca verilen kararlara mazeretsiz olarak uymamak,
d) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dernek Organları

Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu
Madde 14- Derneğin organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur.

Genel Kurulun Kuruluş Şekli ve Toplantı Zamanı
MADDE 15-
a) Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
b) Genel Kurul bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, Yönetim veya Denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
c) Olağan Genel Kurul üç yılda bir Eylül ayında Yönetim Kurulu’nca belirlenecek tarih, yer ve saatte toplanır.
d) Genel Kurul, toplantıya yönetim kurulunca çağırılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurul’un Toplantı Yeri
MADDE 16-
a) Genel Kurul toplantıları Uygulamalı Müzik Terapileri Derneği merkezinin bulunduğu il merkezinde yapılır. Ancak, o yıl içinde Dernek tarafından bilimsel kongre düzenlenmesi durumunda Kongre’nin yapılacağı ilde de yapılabilir.

Çağrı Usulü
MADDE 17-
a) Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
b) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü
MADDE 18-
a) Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
ç) Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
d) Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
e) Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
f) Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
g) Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
h) Genel Kurul’da, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
ı) Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
i) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurul’un Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
MADDE 19-
a) Genel Kurul’da, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylama, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylarla sonucun belirlendiği sistemdir.
b) Açık oylamada, Genel Kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
c) Toplantısız veya çağrısız alınan kararlarla ilgili olarak bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri
MADDE 20- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:
a) Dernek organlarının asıl üyeler arasından seçilmesi,
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c) Yönetim ve Denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
ç) Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
d) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
e) Dernek Yönetim ve Denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret miktarlarının tespit edilmesi,
f) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
g) Derneğin vakıf kurması,
h) Derneğin fesih edilmesi,
ı) Yönetim Kurulu’nun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
i) Üye yıllık aidatlarının belirlenmesi,
j) Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
k) Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulu’nun Teşkili
MADDE 21- Yönetim Kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca asıl üyeler arasından seçilir. Yönetim Kurulu’nun görev süresi 3 yıldır. Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev dağılımı yaparak Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman ve Üyeyi belirler. Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. En az üç kişinin hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri
MADDE 22- Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:
a) Derneği temsil etmek, gerekirse bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
b) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak, Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
c) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönergeleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
ç) Genel Kurul’un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
d) Genel Kurul’da alınan kararları uygulamak,
e) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurula sunmak,
f) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
h) Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak; mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak

Denetim Kurulu’nun Oluşturulması
MADDE 23- Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri
MADDE 24- Denetim Kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurula sunar. Denetim kurulu, gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Derneğin Gelir Kaynakları, Defterler

Derneğin Gelir Kaynakları
MADDE 25- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır:
a) Üye aidatı: Üyelerden derneğe giriş aidatı alınmaz. Üyeliğe kabul edilenlerin, kabul edildikleri yıl için o yılın aidatını ödemesi yeterlidir. Üyelerden yıllık 25 TL aidat alınır. Bu miktarı artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. Onursal üyeler yıllık aidat ödemezler.
b) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
c) Dernek tarafından tertiplenen kongre, sempozyum, çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
ç) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
d) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
e) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
f) Diğer gelirler.

Defter Tutma Esasları
MADDE 26- İlgili mevzuat kurallarında belirtilen defterler usulüne uygun olarak tutulur. Bu defterlerin ilgili mevzuatta belirtilen zamanlarda noter veya il dernekler müdürlüğüne tasdik ettirilmesi zorunludur.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Derneğin İç Denetimi
MADDE 27- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri
MADDE 28- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Kurul kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzük Değişikliği
MADDE 29- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
MADDE 30- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.          Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri
MADDE 31-
a) Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Uygulamalı Müzik Terapileri Derneği” ibaresi kullanılır.
b) Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
c) Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
ç) Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
d) Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 32- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri, Dernek Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 33- Bu tüzük, Uygulamalı Müzik Terapileri Derneği Genel Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 34- Bu tüzük hükümlerini Uygulamalı Müzik Terapileri Derneği Yönetim Kurulu yürütür.

Geçici Madde 1
İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı:  Görev Unvanı:
1-Levent ÖZTÜRK  Kurucu Başkan
2-Muharrem Fadıl ATİK Başkan Yardımcısı
3-Gülnur ÖZTÜRK Genel Sekreter
3-Halil ERSEVEN Sayman
5-Erdoğan BULUT  Üye

Bu tüzük 34 (Otuzdört) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.

 

KURUCU ÜYE İMZA KURUCU ÜYE İMZA
1-Levent ÖZTÜRK 6-Hanefi ÖZBEK
2-Muharrem Fadıl ATİK 7-Şeyma ERSOY ÇAK
3-Gülnur ÖZTÜRK 8-Gül GÜLDAŞ
4-Halil ERSEVEN 9-Gülşah YAŞA ÖZTÜRK
5-Erdoğan BULUT